Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker id@margrietbleeker.nl

"If you always do what you always did,
you always get what you always got" 
                                                                            (A. Einstein)

Neurofeedback is geen wondermiddel. Wel kunnen er op tal van terreinen goede resultaten bereikt worden. De mate waarin een klacht verminderd hangt af van de specifieke situatie van de cliënt. Tijdens de behandelingen wordt veelvuldig besproken wat de voortgang is en wat de verwachtingen voor het eindresultaat zijn. Op basis daarvan wordt in overleg het vervolg en de duur van de behandelingen bepaald. Onderstaand een kort overzicht van een aantal behandelbare klachten. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw klachten wanneer deze niet vermeld zijn.

ADHD
De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis. Kinderen en volwassenen met ADHD vertonen verschillende gedragsproblemen, variërend van concentratieproblemen in de klas tot autistisch gedrag. Klachten die hierbij voorkomen zijn: angsten, depressies, dromerigheid, dyslexie, cognitieve problemen, obsessief of oncontroleerbaar gedrag en leerproblemen. Ze hebben moeite het dagelijks leven te organiseren en te plannen. Schoolprestaties lijden hier ernstig onder. Ze hebben ook problemen in contacten met leeftijdgenoten en zijn soms thuis moeilijk hanteerbaar.
Resultaten: na ca. 20 sessies worden opmerkelijke resultaten bereikt! Deze resultaten zijn vaak blijvend van aard. Kinderen worden veel rustiger in hun gedrag en emoties. Ze tonen meer betrokkenheid, luisteren beter naar wat je zegt en / of vraagt. Eerst nadenken en dan doen gaat ze steeds beter af waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

ADD
ADD: Attention Deficit Disorder, of aandachtstekortstoornis. ADD heeft overeenkomsten met ADHD. Het verschil is dat ADD-kinderen geen hyperactief gedrag vertonen, wat ADHD-kinderen vaak wel doen. Ze vertonen zelfs vaak passief gedrag (rustig en dromerig). Een veel gehoorde opmerking van leerkrachten die een kind met ADD in de klas hebben is: 'Het zit er wel in maar het komt er niet uit'. Resultaten: de meest gehoorde resultaten bij onder andere ADD zijn: alerter, beter plannen en organiseren, leren doelen stellen, betere schoolprestaties, langer vasthouden van aandacht, betere concentratie en geheugen, beter slaappatroon, rustiger gedrag, betere emotionele beheersing, (h)erkenning van emotionele waarden, minder angsten. Naarmate de symptomen verbeteren beschikt het ADD-kind ook over een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Autisme gerelateerde klachten
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) worden gezien als de meest complexe en meest ernstige psychische stoornissen die er bestaan. Naar schatting zijn er in Nederland 30.000 mensen met autisme. Resultaten: neurofeedback levert resultaat maar vraagt een langduriger behandeling. Autistische personen hebben over het algemeen 30 of meer behandelingen nodig voor een goed, stabiel en blijvend resultaat. Haalbare verbeteringen: betere schoolprestaties, een verhoogde concentratie, een beter geheugen, een beter slaappatroon, minder angsten en minder agressief en impulsief gedrag. En ook eventuele tics verdwijnen. Naarmate de symptomen stap voor stap verbeteren, vertoont de autist beetje bij beetje meer spontaniteit en inleving, een positiever zelfbeeld en krijgt hij meer zelfvertrouwen.

PDD-NOS
De afkorting PDD NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified. Het grootste probleem bij deze ontwikkelingsstoornis is dat de persoon met PDD NOS zich niet kan inleven in een ander persoon. PDD NOS komt voor bij ongeveer 1 op de 200 personen. Ze zijn erg op zichzelf gericht en hebben vaak meerdere achterstanden op emotioneel, sociaal en motorisch gebied. Ze hebben weinig sociale vaardigheden en kunnen moeilijk overweg met leeftijdsgenootjes. Verder vertonen ze vaak tekortkomingen in de communicatie en hebben ze vaak een afwijkend beeld van fantasie en werkelijkheid. Ze kunnen soms zeer moeilijke woorden gebruiken (die niet bij de leeftijd passen), maar weten vaak zelf niet wat ze zeggen. Resultaten: gedachten, gevoelens en ideeën worden beter in woorden omgezet en zinnen worden sneller gemaakt. Zowel spreken als schrijven verbeteren. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen waardoor deze personen ook makkelijker gaan communiceren en meer betrokkenheid vertonen. Door voldoende neurofeedbackbehandelingen wordt de interactie met en in beide hersenhelften geoptimaliseerd waardoor gedachten en emoties van kinderen met PDD NOS meer werkelijkheid worden. Hun gedrag wordt spontaner en socialer!

Concentratie en coordinatiestoornissen
Verstoring van concentratie en coordinatie door een hersenbloeding, ouderdomsvergeetachtigheid of andere oorzaken komt voort uit de hersenen. Neurofeedback kan daarin verbetering brengen. Zelfs bij uitvalsverschijnselen na een hersenbloeding die al langer geleden is, is vooruitgang nog mogelijk. In welke mate hangt van de persoon af. 
Ook zijn er forse verbeteringen gemeld bij cliënten met MS. In het algemeen vragen verbeteringen op dit gebied wat meer Neurofeedbacktrainingen (minimaal 20 sessies).

Dyslexie
Personen met dyslexie hebben ernstige en hardnekkige problemen met lezen en schrijven. Het is voor hen bijzonder moeilijk snel en automatisch woorden te herkennen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne, vreemde talen. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie. Helaas heeft het wel vaak impact op het zelfvertrouwen, omdat het (voor een ander) wel dom lijkt.
Resultaten: de resultaten die we behalen bij dyslectici zijn opmerkelijk en na minimaal 20 sessies blijvend. Beter lezen, spellen en begrijpen van betekenissen, langer vasthouden van aandacht, minder chaos in hoofd, betere concentratie en geheugen, beter slaappatroon, rustiger gedrag, minder angsten. Naarmate de symptomen verbeteren, heeft de persoon met dyslexie ook een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Depressie / Burnout
Neurofeedback zorgt bij depressie voor meer innerlijke emotionele rust. Depressiviteit is in de ruimste zin van het woord een stemmingsstoornis. Neurofeedback blijkt een effectief alternatief wanneer behandeling met medicijnen geen of te weinig resultaat heeft of wanneer de patiënt per se geen medicijnen wil slikken. De ontspanning en verbeterde balans in de hersenen zorgen er voor dat de depressieve gevoelens verminderen en je weer meer kan en wil ondernemen.

Vermoeidheid (ME) en slapeloosheid
In geval van slaapproblemen en oververmoeidheid kan Neurofeedback zorgen voor meer rust en ontspanning in het brein. Door het trainen van de hersengolven waar het meeste instabiliteit optreedt wordt het gevoel van ontspanning vergroot en daardoor de slaapproblemen verminderd. Vaak treden deze verschijnselen op samen met een of meerdere van bovengenoemde klachten. Behandeling staat in het teken van het totaal klachtenpatroon. Het aantal benodigde sessies wordt op de algehele verbetering afgestemd.

Hoofdpijn / hersenschudding / ongeval
Hoofdpijn is een breed klachtenbeeld en het is dus ook niet zo dat elke vorm van hoofdpijn met Neurofeedback verholpen kan worden. Wel kan het duidelijk vermindering van de klachten en soms zelfs vermindering van frequentie van de klachten opleveren. Hoofdpijn als gevolg van een ongeval of hersenschudding kan soms heel snel verbeteren met Neurofeedback. Natuurlijk is elke persoon en elke klacht anders maar in deze gevallen is het zeker de moeite waard.

Hersenbloeding/ TIA

De schade die kan ontstaan na een hersenbloeding of TIA kan (ten dele) verminderd worden door Neurofeedback. Hiermee wordt bedoeld dat het brein getraind wordt om ondanks het trauma toch weer nieuwe verbindingen aan te leggen zodat uitvalsklachten verminderen en hopelijk helemaal verdwijnen. Zelfs langere periode na het trauma is nog herstel mogelijk, tot wel een jaar na het moment van optreden van de hersenbloeding of TIA. Ook hier geldt dat het te bereiken resultaat sterk afhankelijk is van de persoon en de individuele situatie.

terug

- hoe werkt het?
- bij welke klachten?
ervaringen van clienten